เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมกีฬา ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนชื่อจากสมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญเป็น สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ

2. เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานสมาคม เดิมตั้งอยู่เลขที่ 42/7-8 หมู่ 6 ถนนเจริญผล อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็น สำนักงานกกท.จังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 296 หมู่ 13 บ้านคำน้อย ตำบล โนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 3700 โทรศัพท์ 09 4283 7736 โทรสาร0 4551 1311 เปิดทำการวันและเวลาราชการ เวลาทำการ 08.30 – 16.30 นาฬิกา

3. คณะกรรมการของสมาคมอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับจากวันที่ได้จดทะเบียนและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ การดำรงตำแหน่งกรรมการของสมาคมติดต่อกันสองวาระ จะกระทำได้ต่อเมื่อกรรมการผู้นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่ของสมาชิกที่มาประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้นั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ เมื่อกรรมการอยู่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแต่งตั้งจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัด ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดรักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแต่งตั้งจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัด และเมื่อคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนแต่งตั้งแล้ว ก็ให้ทำการส่งและมอบงานกัน ระหว่างคณะกรรมการบริหารชุดเก่าและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 296 หมู่ 13 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

สนามกีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องขอใช้จากสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ และสถานศึกษาต่างๆ ภายในจังหวัด ถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ แต่ก็ไม่เป็นปัญหากับนักกีฬาในปัจจุบันมากนัก และอุปสรรคประการหนึ่งคือกรณีที่เจ้าของสนามมีความจำเป็นต้องใช้หรืออนุญาตให้หน่วยงานอื่นที่มาขอใช้ ซึ่งปัญหานี้ยังไม่สามารถนำมาแก้ไขได้แต่คาดการณ์ว่าเมื่อสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในปลายปี พ.ศ. 2559 ก็จะทำไห้สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญมีสนามที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันกีฬาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น