ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 (ฉบัที่ 1 ) 

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf

2. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 (ฉบับที่ 1 )

https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport.pdf

3. แพลตฟร์อมการลงทะเบียนกิจกรรมด้านกีฬา "สปิริต " https://sports.mots.go.th/spirit/ เริ่มต้นลงทะเบียนได้วันที่ 3 กรกฎาคม 2563